Go to Top

Tay giả thẩm mỹ

Tay giả thẩm mỹ Silicone

Tay giả thẩm mỹ được sử dụng để thay thế phần bị mất của tay và có nhiều mức độ cắt cụt khác nhau từ ngón tay đến tháo khớp vai. chất liệu để sản xuất tay thẩm mỹ là silicone nên mang lại tính thẩm mỹ rất cao.

Ngón tay giả thẩm mỹ